Vajadusel on koolil õigus võtta õpilase nutiseade hoiule

Õiguskantsleri nõunikud andsid hinnangu põhikooli kodukorra sättele, mis lubab koolil konfiskeerida õpilase nutiseadme terveks koolipäevaks.

Õigus omandada haridust on inimese põhiõigus ja põhikooli õpilastele ka põhiseadusest tulenev kohustus. Kool ei saa lubada, et õppetöö pole klassis võimalik, kuna mõni õpilane segab nutiseadme kasutamisega tundi, see tähendab ei õpi ise ega lase ka teistel õppida. Lisaks muule võib nutitelefoniga kaasõpilastest või õpetajatest salvestiste tegemine ja nõusolekuta avaldamine  rikkuda nende põhiseaduslikke õigusi.

Karistamine ei kasvata

Kehaline karistamine pärsib lapse arengut

Eestis esineb lubamatult palju mentaliteeti, et laste kehalisse karistamisse suhtutakse kui aktsepteeritud käitumisviisi ning ei arvestata, et sellisel toimimisel on pikemaajalised tagajärjed laste käitumisele ja edasisele elule.

Kaasajal tuleks püüelda hoopis suhtumise poole, mille puhul lapsevanem arvestab lapse huvide ja õigustega, on hoolitsev, tunnustav ning ennekõike hoidub lapse vaimsest või kehalisest karistamisest. See viib lapses usalduse ja heaolu tekkimiseni ning võimaldab lapsel üles kasvada positiivses ja turvalises õhkkonnas. Sellise suhte puudumine suurendab lastes märkimisväärselt käitumuslike ja emotsionaalsete probleemide kujunemise riski.

Üksikisaga pered

Eelkõige viimaste aastakümnete jooksul on Läänemaailmas süvenenud tendents peremudeli mitmekesisemaks muutumise suunas. Jätkuvalt kõrge lahutuste arv ja leviv abieluväline sünnitamine viimastel aastatel on viinud olukorrani, kus lapsed kasvavad erinevat tüüpi peredes. Olgu selleks kasvanud tolerantsus traditsioonilisest peremudelist erineva perekoosluse vastu või muud muutused, kasvab üksikisade osakaal ühiskonnas. Seega on üksiku isaga pered, kus isa kohustus on laste käekäigu eest ise hoolitseda (nt neil on ainuhooldusõigus), üha enam leviv peretüüp (Bianchi, Casper, 2000; vt Bronte-Tinkew et al. 2010, 1107 järgi). Täna pole võimalik öelda, kui palju on Eestis üksikisadega peresid, sest riigil puudub selle kohta täpne ja asjalik statistika.

Lasteaia olulisus lapse arengus

Lasteaed on programm, mis loodi noortele lastele ning mis arendati välja üheksateistkümnenda sajandi keskel. Lasteaia idee arendaja Saksamaal aastatel 1830 ja 1940 oli Friedrich Froebel (1782-1852). Froebel koostas eelkooli tunniplaani lastele vanuses kolm kuni seitse, mille keskmes oli mäng ning kus keskenduti lapse intelleketi, moraali ja füüsilisele arengule. See oli hariduslik programm „lapsele tervikuna“. (Elementary Teachers´ Federation of Ontario 2001, 3-5.)

Piiriülene lapserööv

Riikidevahelised piirid on aina enam avatud, millel on kindlasti palju positiivseid mõjusid riigi majandusele ja ettevõtlusele, kuid lisaks positiivsetele mõjudele kaasneb kahjuks ka probleeme. Eesti lastekaitsetöös on muutumas aina tavalisemaks olukorrad, kus lapsevanemad kolivad peale lahkuminekut elama erinevatesse riikidesse, kuid ei suuda saavutada püsivaid ja lapse huvidest lähtuvaid kokkuleppeid tema edasise kasvatamise küsimustes. Lisaks on suurenemas juhtumite arv, kus üks lapsevanem on teisest riigist ning peale vanemate lahkuminekut tekivad lisaks lapsekasvatuse erimeelsustele veel suured kultuurilised erinevused.

Hooldusõiguse küsimused lahku läinud lapsevanemate puhul

Tihtipeale on lapsevanematel, kes on otsustanud lahku minna, omavahel palju erimeelsusi, kuid need erimeelsused ei tohi lapsel takistada suhet mõlema vanemaga. Eesti Vabariigi Lastekaitse seaduse (1992) § 28 toob välja, et lapsel, kes on lahutatud ühest või mõlemast vanemast, on õigus säilitada isiklikud suhted ja kontakt mõlema vanemaga ning lähedaste sugulastega, välja arvatud juhul, kui see kahjustab last.

Lahutuse faasid ja selle mõju lapsele

Lasteabis käis oma lõputööd tutvustamas Annaliisa Täht, kes on tänaseks omandanud bakalaureuse kraadi Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris sotsiaaltöö erialal. Tema lõputöö pealkiri on "Lahutatud vanematega kasvanud laste probleemid." Annaliisa lahkel loal sooviksime välja tuua ühe huvitava peatüki, mida ta oma lõputöös käsitles, nimelt lahutuse faasid ja selle mõju lapsele.

Lapsevanemate ja lapse vahelised konfliktsed suhted

Mida vanemaks lapsed saavad, seda rohkem tekib olukordi, kus mõned konfliktid laste ja lapsevanemate vahel on lihtne ära lahendada, kuid mõnedele konfliktidele ei osata lahendust leida. See on täiesti normaalne! Oluline on nende konfliktidega tegeleda, kui need üles kerkivad ning need lastega läbi töötada lahkel ja rahulikul viisil. Sõltumata lapse vanusest on alati suur tõenäousus sattuda lapsega mingi teema pärast konflikti. Teadlikult õpetades oma lapsi, kuidas konflikte ja vaidlusi lahendada positiivselt, õpetatakse neile väärtuslikke eluõppetunde, isegi siis, kui need pole väga lõbusad. 


Lasteabi.ee

Lasteabitelefoni 116111 teenuse eesmärgiks on võimaldada kõigil teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud teemadel esmast  sotsiaalset nõustamist.

HELISTA NUMBRILE 116111   

Välismaalt helistades +372 600 4434   

  • Telefon töötab 24/7
  • Helistamine on tasuta
  • Anonüümne
  • Kõned salvestatakse

e-post info@lasteabi.ee

skype: Lasteabi_116111

online nõustamine kodulehelt „Küsi abi“

app "Lasteabi"

FB "Lasteabi"

Kadunud laste telefon