Küsimused & vastused

Kui mulle tuleb alaealiste komisjonist kutse, kas ma pean siis kindlasti kohale minema?

Alaealiste komisjoni kutse on ilmumiseks kohustuslik – alaealise või tema seadusliku esindaja istungile mitteilmumisel lükatakse asja arutamine edasi. Alaealisele võib mitteilmumise ja sellest teatamata jätmise korral kohaldada sundtoomist politseiga. Mõjuvad põhjused on haigus, üldine liikluskatkestus või muu põhjus komisjoni otsusel –kutse saadetakse välja nädal enne istungit, ainult tähtkirjaga ehk allkirja vastu üleandmisega. Kui on mingi põhjus, miks laps või vanem istungile ei saa minna, tuleb sellest kindlasti alaealiste komisjonile teatada: kas helistada või saata teade e-postiga.

Mis siis saab, kui asja arutamisele kohale ei lähe?

Alaealiste komisjoni kutse on ilmumiseks kohustuslik. Kui alaealine ei ole istungile ilmunud, lükatakse arutelu edasi kuni 30 päevaks alates edasilükkamise otsuse tegemisest. Alaealisele võib mitteilmumise ja sellest teatamata jätmise korral kohaldada sundtoomist politseiga. Politsei poolt sundtoomist (järgmisele) istungile kohaldab alaealiste komisjon oma otsusega juhul, kui alaealine on jätnud istungile minemata ega ole teatanud mõjuval põhjusel mitteilmumisest. Kui on mingi põhjus, miks laps või vanem istungile ei saa minna, tuleb sellest kindlasti alaealiste komisjonile teatada: kas helistada või saata teade e-posti.

Mida alaealiste komisjonis tehakse?

Komisjon vaatab läbi õiguserikkumise / koolikohustuse mittetäitmise kohta kogutud materjalid, kuulab ära alaealise ja tema esindaja (vanema) ütlused ning teeb otsuse mõjutusvahendi kohaldamiseks. Kogu õiguserikkumise arutelu protokollitakse komisjoni sekretäri poolt, selle allkirjastavad komisjoni esimees või aseesimees ja sekretär. Asja arutamise käigus võidakse alaealise huvides ajutiselt istungilt eemaldada (=ruumist lahkuda) alaealine või tema esindaja. Komisjoni istung on kinnine – osalevad ainult komisjoni liikmed, taotluse esitaja, alaealine ja tema esindaja ja teised kutsutud isikud. Kõrvalisi isikuid istungile ei lubata, kuna see ei ole kooskõlas lapse huvidega ega taga informatsiooni konfidentsiaalsust.

Alaealiste komisjoni otsus?

Alaealiste komisjon teeb otsuse komisjoni istungi arutelu lõppedes või hiljemalt kolme päeva möödumisel arutelust, kui otsuse tegemiseks on vaja enam aega. Viimasel juhul teatatakse, millal ja kus otsus teatavaks tehakse. Otsus edastatakse alaealisele ja tema esindajale allkirja vastu kätteandmisega ja mõjutusvahendi kohaldajale posti teel.

Komisjoni otsusega määratakse mõjutusvahend või lükatakse asja arutelu edasi istungile kutsutu(te) ilmumatajätmise tõttu või lõpetatakse õiguserikkumise asi või kohaldatakse sundtoomist. Otsuses märgitakse selle tegemise aeg ja koht, komisjoni liikmete nimed, alaealise isikuandmed, taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi, taotluse sisu, otsust põhistav osa, mõjutusvahendi määramisel selle kohaldaja, kohaldamise aeg, kord ja tingimused, otsuse vaidlustamise kord ja tähtaeg. Otsusele kirjutavad alla istungit juhatanud esimees või aseesimees ja sekretär. Otsuse põhjendav osa peab sisaldama konkreetse mõjutusvahendi valiku põhjenduse, lähtudes alaealise õiguserikkumisest, tema sotsiaalsest taustast, kas alaealise küsimust on enne arutatud alaealiste komisjonis ja milliseid mõjutusvahendid on talle kohaldatud.

Kadunud laste telefon